Algemene Voorwaarden

Celine Visagie is gevestigd in Delft en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 69385513. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Celine Visagie en haar opdrachtgevers. Celine Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Celine Visagie: Celine van Haaren, handelend onder de naam Celine Visagie, zaakdoende te Delft, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 69385513.

1.2 Opdracht: elk (schriftelijk/digitaal) verzoek aan Celine Visagie tot het verrichten van diensten die door Celine Visagie zelf, dan wel haar vervanger, worden verricht.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Celine Visagie een opdracht heeft verstrekt zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, aanbiedingen en transacties tussen Celine Visagie en haar opdrachtgevers.

2.2 De rechtsverhouding tussen Celine Visagie en opdrachtgever is de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. De tussen Celine Visagie en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zullen zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

2.3 Celine Visagie aanvaardt geen enkele afwijking of afwijzing van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, tenzij Celine Visagie en opdrachtgever andersluidend schriftelijk overeenkomen.

2.4 Celine Visagie behoudt zicht het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door Celine Visagie gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

Artikel 3: Acceptatie

3.1 De overeenkomst tussen Celine Visagie en opdrachtgever komt tot stand door toezending door Celine Visagie aan opdrachtgever van een schriftelijke opdracht- bevestiging (al dan niet per e-mail), en/of het door opdrachtgever ondertekenen van een door Celine Visagie toegestuurde offerte.

3.2 Celine Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of een hele dag. In dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op 4 (zegge vier) werkuren en een hele dag op 8 (zegge acht) werkuren.

3.3 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief.

3.4 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 06:00 uur zal Celine Visagie 200% van het tarief berekenen.

3.5 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist op zon- en feestdagen en werkzaamheden die aanvangen tussen 06:00 en 07:00 zal Celine Visagie 130% van het tarief berekenen.

3.6 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist die aanvangen voor 6:00 zal Celine Visagie een toeslag van €55 berekenen

3.7 Mocht de visagist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of kan de visagist tussentijds haar werkzaamheden niet verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt € 30,- per uur.

Artikel 4: Reis- en onkostenvergoeding

4.1 De door Celine Visagie gemaakte reis- en onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ze worden gebaseerd op een kilometervergoeding à €0,25 per kilometer binnen een straal van 60 km van Delft. Bij een reisafstand van 60 km of meer vanaf Delft geldt een kilometervergoeding van €0,30 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Celine Visagie.

4.3 Kosten voor parkeren zijn voor rekening opdrachtgever.

Artikel 5: Totstandkoming boeking

5.1 Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Celine Visagie alvorens een boeking te doen.

5.2 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

5.3 Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.

5.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 6: Betaling

6.1 Bij het afsluiten van de opdrachtbevestiging/ overeenkomst vindt er door de opdrachtgever betaling van het totaal factuurbedrag plaats binnen 14 (zegge veertien) dagen na factuurdatum.

6.2 Bij opdrachten voor bruidskapsels en bruidsvisagie geldt de opdrachtbevestiging als factuur. De opdrachtbevestiging mag ineens of in twee gedeelten worden betaald. Een aanbetaling bij vastleggen van de trouwdatum en het restant uiterlijk een maand voor aanvang van de trouwdag.

6.3 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 (zegge acht) dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

6.4 Overschrijding betalingstermijn: bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 5.1. en 5.2. is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan tevens de wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek bij overeenkomsten gesloten met een natuurlijk persoon, dan wel de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek bij overeenkomsten gesloten met een rechtspersoon. Voornoemde rente is verschuldigd vanaf de datum van het verzuim.

6.5 Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 7: Annulering, Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

7.1 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Celine Visagie gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 30e dag vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Indien de opdracht geannuleerd wordt na de proefsessie/try-out, is de opdrachtgever de kosten van een proefsessie/try-out verschuldigd. De kosten zijn op basis van de dan geldende prijzen voor een proefsessie, genoemd op de website van Celine Visagie. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 30%.

b) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%.

c) Bij annulering vanaf de 7e dag tot de 2e dag voor de opdracht 75%.

d) Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

7.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Celine Visagie.

Artikel 8: Overmacht

8.1 In geval van overmacht, waaronder ziekte, kan Celine Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidskapsel en bruidsvisagie heeft Celine Visagie de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan:

8.2 Indien Celine Visagie door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Celine Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 Celine Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Celine Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Celine Visagie kunnen worden toegerekend.

9.2 Voor schadevergoedingen komen echter alleen in aanmerking die schade waartegen Celine Visagie is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet in aanmerking komen gevolgschade en immateriële schade.

9.3 Ondanks dat Celine Visagie dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan een allergische reactie ontstaan. Celine Visagie is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

Artikel 10: Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

10.1 Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Celine Visagie te weten www.celinevisagie.nl

10.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie.

10.4 Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst van Celine Visagie is Nederlands recht van toepassing.

Versie: juni 2022

TOP