Privacy Policy

In deze privacy policy kunt u lezen hoe Celine Visagie omgaat met de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG

Celine Visagie respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1: Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Celine Visagie, gevestigd te Abtswoudseweg 10, 2627 AL in Delft. Kvk-nummer: 69385513.

Artikel 2: De verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld door Celine Visagie. Hieronder verstaan we: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

Artikel 3: Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Artikel 4: Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

Artikel 5: Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@celinevisagie.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. We antwoorden binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek. Indien nodig verlengen we deze termijn met 2 maanden, afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken.

Artikel 6: Wettelijke verplichtingen

Indien de betrokkene verdachte is van enige wet- of regelgevingsschending waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, verstrekt de beheerder deze gegevens aan hen na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten. Na verstrekking van deze persoonsgegevens vallen ze niet langer onder de bescherming van de bepalingen in deze privacyverklaring.

Artikel 7: Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@celinevisagie.nl.

Partners van de verantwoordelijke gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.

Artikel 8: Bewaartermijn gegevens

De beheerder gebruikt en bewaart de verzamelde gegevens voor de duur zoals wettelijk is bepaald.

Artikel 9: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10: Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Celine van Haaren, info@celinevisagie.nl.

Deze privacy policy is van toepassing vanaf 25 mei 2023 tot nader order.

TOP