Celine Visagie is gevestigd in Den Haag en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69385513. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Celine Visagie en haar opdrachtgevers. Celine Visagie accepteert geen Algemene Voorwaarden van een andere partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 1. DEFENITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Celine Visagie: Celine Haring handelend onder de naam Celine Visagie, zaakdoende te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 6938513.
2. Opdracht: Elk (schriftelijk/digitaal) verzoek aan Celine Visagie tot het verrichten van diensten die door Celine Visagie, dan wel haar vervanger, worden verricht.
3. Opdrachtgever: De persoon die aan Celine Visagie een opdracht heeft verstrekt zoals bedoeld in artikel 2.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes en overeenkomsten van Celine Visagie.

2.2 Het accepteren van een overeenkomst en/of offerte en het doen van een aanvraag houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden erkent.

2.3 De rechtsverhouding tussen Celine Visagie en opdrachtgever is de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek. De tussen Celine Visagie en opdrachtgever gesloten overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zullen zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

2.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Celine Visagie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelde omstandigheden met betrekking tot de door Celine Visagie gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en of regelgeving hiertoe aanleiding geeft. De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht waarbij tevens de ingangsdatum van de nieuwe voorwaarden zal worden meegedeeld.

ARTIKEL 3. TOTSTANDBRENGING BOEKING

3.1 Op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Celine Visagie aanvaardt, komt een boeking tot stand.

3.2 Voordat er een boeking wordt gedaan, verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Celine Visagie.

3.3 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Een offerte heeft een geldigheid van veertien (14) dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

3.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. ACCEPTATIE

4.1 Celine Visagie kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist/hairstylist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist kan ook geboekt worden voor een halve of hele dag, in dat geval geldt een halve of hele dagfee. Een halve dag is gebaseerd op vier werkuren en een hele dag op acht werkuren.

4.2 Eventuele overschreden uren zullen worden geboekt als overuren en gefactureerd worden als het basis uurtarief.

4.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 22:00 en 06:00 zal Celine Visagie 200% van het tarief rekenen.

4.4 Wachtgeld: mocht de visagist/hairstylist op het afgesproken tijdstip niet kunnen starten met haar werkzaamheden of is er een andere reden dat de visagist/hairstylist haar werkzaamheden niet kan verrichten, dan wordt wachtgeld in rekening gebracht. Het wachtgeld bedraagt €30,- per uur.

ARTIKEL 5. TARIEVEN

5.1 De genoemde tarieven op de website van Celine Visagie zijn standaardtarieven van gemiddelde basisbehandelingen. Afhankelijk van de inhoud van de opdracht kan Celine Visagie hiervan afwijken en een maatwerkprijs maken. Dit zal vooraf door Celine Visagie worden vermeld.

5.2 Celine Visagie brengt een reiskostenvergoeding in rekening conform de op de tarievenlijst vermelde prijs per kilometer.

5.3 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn volledig voor de rekening van de opdrachtgever, inclusief eventuele kosten voor overnachting in een hotel en eten en drinken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Celine Visagie.

5.4 De genoemde tarieven voor de aangeboden diensten zijn in euro's, inclusief BTW.

ARTIKEL 6. BETALING

6.1 Voor particulieren: factuur dient op de geplande opdrachtdatum betaald te zijn. Voor bedrijven: betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Betaling kan contact of per overboeking bank worden voldaan.

6.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt 15% bovenop het te betalen bedrag in rekening gebracht.

6.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Celine Visagie gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten uit te stellen, dan wel te beëindigen. 

6.5 Kosten van invordering: alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.

6.6 Alle genoemde tarieven op de website van Celine Visagie zijn in principe bedoeld voor consumenten en daarom inclusief BTW. Voor zakelijke boekingen zal een schriftelijke offerte worden uitgebracht op basis van commerciële tarieven exclusief BTW.

ARTIKEL 7. ANNULERING, OPZEGGING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

 

7.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de gemaakte kosten door Celine Visagie, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

 

7.2 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot dertig (30) dagen vóór de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden teruggestort. 

 

7.3 Wanneer een geboekte opdracht wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

  1. Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht 25% van de totaalprijs
  2. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e voor de opdracht 50% van de totaalprijs
  3. Bij annulering vanaf de 6e dag tot 2 dagen voor de opdracht 75% van de totaalprijs
  4. Bij annulering vanaf de 2e dag voor de opdracht 100% van de totaalprijs

 

ARTIKEL 8. OVERMACHT

 

8.1 In geval van overmacht, waaronder ziekte, kan Celine Visagie te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Celine Visagie beschikt over enkele collega's die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. 

 

8.2 Indien Celine Visagie door overmacht haar leveringsplicht, niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Celine Visagie niet tot schadevergoeding aanspreken.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

 

9.1 Celine Visagie zal elke overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

9.2 Celine Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Celine Visagie is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste verstrekte en/of niet volledige gegevens.

 

9.3 Klachten dienen uiterlijk binnen 3 uur, na het uivoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Celine Visagie te worden ingediend.

9.4 Celine Visagie sluit elke aansprakelijkheid uit en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Celine Visagie en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Celine Visagie kunnen worden toegerekend.

9.5 Ondanks dat Celine Visagie dermatologisch geteste cosmetica gebruikt en hygiëne een hoge prioriteit heeft, kan het voorkomen dat door het gebruik van cosmetica een allergische reactie ontstaat. Celine Visagie is niet aansprakelijk voor allergische reacties of ontstekingen die ontstaan door gebruik van penselen/make-up producten.

ARTIKEL 10. DIVERSEN

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Back to Top